عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/4/11
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/4/3

تصويب‌نامه راجع به استفاده از تسهيلات موضوع ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372

وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/4/3 بنا به پيشنهاد شماره 24086/1 مورخ 1385/8/11 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كليه اشخاصي كه تا پايان سال 1382 با استفاده از تسهيلات موضوع ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ اقدام به ورود موقت كالا نموده‌اند و حكم قضايي قطعي براي آنها صادر نشده است، ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه فرصت دارند نسبت به ثبت سفارش كالا اقدام و با پرداخت حقوق ورودي زمان ترخيص قطعي، رفع تعهد نمايند.
2ـ تمديد مهلت رفع تعهدات ورود موقت مواد اوليه براي توليد كالاهاي صادراتي براي مدتهاي بيش از دو سال منوط به موافقت كارگروه پنج نفره موضوع تصويب‌نامه شماره 42406/ت34011هـ مورخ 1384/8/25 هيئت وزيران مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح