عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18290
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/21
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كنگان

استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بوشهر
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (موضوع نامه شماره 02/100/30724 مورخ 1386/6/25) بدينوسيله طرح جامع شهر كنگان، مصوبه جلسه مورخ 1385/5/4 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و پيرو مباحث جلسه مورخ 1385/9/6 شورايعالي و مصوبه 1386/8/9 كميته فني شورايعالي به استان ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد طرح يادشده با حضور نماينده شورايعالي شهرسازي و معماري مجدداً در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان مطرح و با در نظر گرفتن اراضي مورد نياز موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 مراتب مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد.