عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18325
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/11/4
  • شماره ابلاغ :شماره173556/ت38973هـ
  • تاریخ ابلاغ :1386/10/26
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران][رياست جمهوري(معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1386/10/16

تصويب‌نامه درخصوص تغيير رديف شماره (2) جدول شماره (3) پيوست آيين‌نامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/10/16 بنا به پيشنهاد شماره 3972/020/م مورخ 1386/10/13 وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ در رديف شماره (2) جدول شماره (3) پيوست آيين‌نامه اجرايي بندهاي « ز»، «ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 54551/ت37265ك مورخ 1386/4/11 عبارت « شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور» به عبارت « شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي» تغيير مي‌يابد.
2ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بازپرداخت تسهيلات موضوع بند (1) را به نمايندگي از دولت تضمين مي‌كند.


روابــــط صریـــــــــح