عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18295
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/27
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1386/2/2

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام روستاي گنداب از توابع دهستان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوي به روستاي قنداب

وزارت كشور
وزراي عضـو كميـسيون سـياسي ـ دفـاعي هيـئت دولـت در جـلسه مـورخ 1386/2/2 بنا به پيشنهاد شماره 36427/42/4/1 مورخ 1385/3/22 وزارت كشـور و به استناد مـاده (13) قـانون تعاريف و ضـوابط تقسيـمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصـويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 1380/12/22 تصويب نمودند:
نام روستاي گنداب از توابع دهستان قره باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوي به روستاي قنداب تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح