عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18230
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/07/8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/6/18

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري سهام شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از طريق بورس در سال 1387

وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/6/18 بنا به پيشنهاد شماره 9117/11 مورخ 1386/5/25 وزارت راه و ترابري و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
سهام شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري از طريق بورس در سال 1387 واگذار مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح