جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1355 > آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي( داراي اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
9193 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1355/4/28  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
259 تعداد مواد
275/33
شماره نامه ارسال مصوبه
1355/4/6 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
تاريخ تصويب
وزير دادگستري مرجع تصويب
   

    با اختيار حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب27شهريور 1322 و تبصره‌هاي 1 و 3 و 7 ماده 34 اصلاحي و تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 34 مكرر اصلاحي و ماده 157‌الحاقي به قانون ثبت مصويب سال 1351 «آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي» مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زير تصويب ميشود:
 
فصل اول ـ صدور اجرائيه   
فصل دوم ـ ابلاغ   
فصل سوم ـ ترتيب اجراء   
فصل چهارم بازداشت اموال منقول   
فصل پنجم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث   
فصل ششم ـ بازداشت اموال غير منقول   
فصل هفتم ـ ارزيابي   
فصل هشتم ـ در وثيقه  
فصل نهم ـ در حراج   
فصل دهم ـ تخليه  
فصل يازدهم ـ هزينه‌هاي اجرائي   
فصل دوازدهم ـ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات   
فصل سيزدهم ـ امور متفرقه  
[امضاء] وزير دادگستري- صادق احمدي [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي اصلاحيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > آئين نامه اصلاحي، اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 6 تيرماه (1355)
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1310 > قانون ثبت اسناد و املاك > ‌باب پنجم ـ اجراء مفاد اسناد رسمي > ‌ماده 92 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌قانون توزيع عادلانه آب > ‌فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات > ‌وصول آب‌بها، عوارض و ديون > ‌ماده 34 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي > ‌مواد عمومي > ‌ماده 11 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1374 > قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا هر کدام در جاي خود قابل اجرا هستند. > سؤال ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1374 > قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا هر کدام در جاي خود قابل اجرا هستند. > نظريه اداره حقوقي
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1369 > الحاق ماده 260 به آئين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1322 > قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي > ‌ماده 8 ـ  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351 > ‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351 > ‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 > ‌ماده واحده ـ > 9 ـ ماده 34 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351 > ‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 > ‌ماده واحده ـ > 10 ـ ماده 34 مكرر و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:  
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351 > ‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 > ‌ماده واحده ـ > ‌مواد الحاقي > ‌ماده 157 ـ  
روابط صریح زیرمجموعه
> فصل اول ـ صدور اجرائيه > ماده 4 ـ جايگزين برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1317 > دفاتر اسناد رسمي ـ وزارت عدليه ـ نظر به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد ماده 1316 مقرر مي‌دارد > باب دوم ـ در صدور ورقه اجرائيه > ماده 49 ـ
 

> فصل اول ـ صدور اجرائيه > ماده 4 ـ > تبصره دوم ـجايگزين برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1317 > دفاتر اسناد رسمي ـ وزارت عدليه ـ نظر به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد ماده 1316 مقرر مي‌دارد > باب دوم ـ در صدور ورقه اجرائيه > ماده 50 ـ