جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1354 > ‌قانون تأمين اجتماعي( داراي اصلاحيه, مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
8894 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1354/4/25  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
9432 شماره دستور اجرا
1354/4/16  تاريخ دستور اجرا
[وزارت رفاه اجتماعي]
دستگاه مجري
118 تعداد مواد
1354/3/19 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1354/4/3 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌فصل اول ـ تعاريف ـ كليات  
فصل دوم ـ اركان و تشكيلات  
فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب  
‌فصل چهارم ـ مقررات مالي  
فصل پنجم ـ حوادث و بيماريها و بارداري   
فصل ششم ـ از كار افتادگي   
فصل هفتم ـ بازنشستگي   
فصل هشتم ـ مرگ  
‌فصل نهم ـ ازدواج و عائله‌مندي  
فصل دهم ـ مقررات كلي راجع به كمكها  
فصل يازدهم ـ تخلفات ـ مقررات كيفري  
‌فصل دوازدهم ـ مقررات مختلف  
[امضاء] ‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي اصلاحيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و‌الحاق مواد و تبصره‌هايي به آن > 4 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به قانون شمول ماده 80 و 84 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانه‌ها و‌شركتها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقض عضو شده و يا ازكارافتاده گرديده و يا به درجه شهادت‌رسيده‌اند.
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني قانوني شمول مواد 60 ـ 70 ـ 72 ـ 73 ـ 74 ـ 80 ـ 81 ـ 82 ـ 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه1354 درباره كليه بيمه‌شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي‌گرديده يا به درجه شهادت رسيده‌اند > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشور به مستخدمين شركتهاي دولتي مشمول‌قانون تأمين اجتماعي > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب‌اسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان تأمين اجتماعي > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني راجع به احتساب مدت محكوميت سياسي بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي به عنوان سابقه‌پرداخت حق بيمه > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاب اسلامي ايران > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي > ‌بخش اول ـ كليات (‌هدف و وظايف) > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي > ‌بخش اول ـ كليات (‌هدف و وظايف) > ‌ماده 4 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي > ‌بخش دوم ـ اركان سازمان > ‌ماده 12 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌آيين‌نامه موضوع بند "ب" تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشور > ‌ماده 9 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌آيين‌نامه نحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداريها با قانون استخدام كشوري > ‌ماده 13 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 57006 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان‌كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي كارگران مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي ارتش به كارمند فني
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > لايحه قانوني راجع به واگذاري سردخانه هاي مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و سردخانه هاي مصادره شده به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني > ماده واحده-
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > ضوابط اجرايي بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ 30/2/1359 مشترك هيأت وزيران و شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران > 25 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > ‌آيين‌نامه استخدامي مستخدمين هواپيمايي ملي ايران "‌هما" > ‌فصل اول ـ كليات > ‌ماده 6 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > ‌آيين‌نامه استخدامي مستخدمين هواپيمايي ملي ايران "‌هما" > ‌فصل پنجم ـ بازنشستگي و وظيفه > ‌ماده 72 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359 > ‌آيين‌نامه بازنشستگي و بازخريد كاركنان مازاد بر احتياج كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي محافظين و رانندگاني كه به درجه رفيع شهادت نائل مي‌شوند يا در راه انجام‌وظيفه فوت يا معلول شوند > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامي‌ايران و جنگ ‌تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي > ‌ماده 3 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي > ‌فصل هشتم ـ تطبيق وضع > ‌ماده 43 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي كارگاه‌ها به ميزان 5 نفر كارگر > ‌ماده 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي كارگاه‌ها به ميزان 5 نفر كارگر > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > قانون راجع به آئيننامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي > فصل هشتم ـ تطبيق وضع > ماده 43ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه اجرايي بند "ت" تبصره 7 بودجه 1362 > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه استخدامي مستخدمين شركت خدمات هوايي كشور "‌آسمان" > ‌فصل پنجم ـ بازنشستگي و وظيفه > ‌ماده 33 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه استخدامي مستخدمين شركت خدمات هوايي كشور "‌آسمان" > ‌فصل هشتم ـ مقررات مختلف > ‌ماده 46 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه استخدامي شركتها و واحدهاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات > ‌فصل دهم ‌موضوع: استخدام موقت > ‌ماده 17 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري > ‌فصل چهارم ـ مقررات مختلف > ‌ماده 38 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1363 > «‌آيين‌نامه تبصره ماده 10 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري» > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1364 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث > ‌ماده 2 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1364 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث > ‌ماده 5 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1364 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث > ‌ماده 6 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1366 > قانون بيمه بيكاري > ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1366 > «آئين نامه اجرائي تبصره 37 قانون بودجه سال 1366 كل كشور» > ب ـ «اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 129021 ـ برنامه بيمه هاي اجتماعي کارگران» 30401000 > ماده 8 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1366 > «آئين نامه اجرائي تبصره 37 قانون بودجه سال 1366 كل كشور» > ب ـ «اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 129021 ـ برنامه بيمه هاي اجتماعي کارگران» 30401000 > ماده 9 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > "‌آيين‌نامه تبصره 2 ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري" > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > "‌آيين‌نامه تبصره 2 ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري" > ‌ماده 4 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > ‌آيين‌نامه استخدامي سازمان حسابرسي > ‌فصل ششم ـ > ‌بخش دوم ـ مرخصي استعلاجي: > ‌ماده 58 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > ‌آيين‌نامه استخدامي سازمان حسابرسي > فصل هشتم ـ بازنشستگي و وظيفه > ‌ماده 91 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > ‌آيين‌نامه استخدامي سازمان حسابرسي > فصل هشتم ـ بازنشستگي و وظيفه > ‌ماده 92 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > ‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" و "ه" تبصره 10 قانون بودجه سال 1367 كشور > ‌الف ـ اعتبار از محل درآمدهاي اختصاصي رديف 129000 برنامه بيمه درماني كارگران 30308000 > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > ‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" و "ه" تبصره 10 قانون بودجه سال 1367 كشور > ‌الف ـ اعتبار از محل درآمدهاي اختصاصي رديف 129000 برنامه بيمه درماني كارگران 30308000 > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > ‌قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران مجروح شده يا مي‌شوند > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > "‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > "‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" > ‌ماده 7 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي > مبحث دوم ـ برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي و نظارت بر امور مدارس غير انتفاعي > ماده 19ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > قانون بودجه سال 1368 كل كشور > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1369 > آئيننامه اجرائي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده «3» قانون تأمين اجتماعي > فصل اول ـ كليات > ماده 2ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1369 > ‌آيين‌نامه استخدامي شركت سهامي خاص تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري > ‌فصل چهارم ـ استخدام قراردادي > ‌ماده 60 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1369 > ‌آيين‌نامه استخدامي شركت سهامي خاص تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري > ‌فصل ششم ـ مرخصي‌ها > ‌ماده 80 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1369 > ‌آيين‌نامه استخدامي شركت سهامي خاص تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري > ‌فصل هفتم ـ امور رفاهي > ‌ماده 102 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1369 > آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > «‌ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمه‌شدگان در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» > ‌ماده 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > تصويب نامه راجع به تعيين ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني در سال 1374 > 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > - > «رأي هيأت عمومي»
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقي سازمان تأمين اجتماعي مشعر بر عدم پذيرش رأي‌قطعي مراجع دادگستري راجع به تاريخ تولد و سن اشخاص (1119) > ‌رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌رأي شماره 128 و129ـ 29/3/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اعتراض به عدم اعمال معافيت مالياتي > ‌رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب‌تيرماه 1354
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب‌تيرماه 1354 > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > رأي شماره 163 الي 165-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه‌شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌رأي شماره 208-1380.7.1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 521.16973 مورخ1379.4.11 سازمان تأمين اجتماعي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌رأي شماره 208-1380.7.1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 521.16973 مورخ1379.4.11 سازمان تأمين اجتماعي > ‌رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‌نامه اجرايي بند « د» ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران > ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > شماره دادنامه: 26 الي 31 - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > - > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > شماره دادنامه: 478 الي 500 > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > شماره دادنامه: 848 ـ 847 كلاسه پرونده: 80/131، 132 > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > تصويب‌نامه راجع به ضوابط تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني > ماده 1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 3 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1361 > ‌قانون بودجه سال 1362 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 7 ـ > ت ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1360 > ‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي > ‌فصل هشتم ـ تطبيق وضع > ‌ماده 44 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1360 > ‌قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان دانشكده پزشكي > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1360 > ‌قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا‌مي‌شوند > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1360 > ‌قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا‌مي‌شوند > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1360 > ‌قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا‌مي‌شوند > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 9 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران > ‌فصل اول ـ كليات > ‌ماده 4 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > آيين‌نامه استخدامي ‌مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران > فصل ششم ـ رفاه كارمند > ماده 50ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت > ‌ماده 7ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > اعلام تعارض آراي صادره از شعبه دوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1365 > ‌قانون‌الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري (‌بهزيستي) مصوب سال 1355 > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1365 > آيين‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1365 > ‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري > ‌فصل سوم ـ مجازاتها > ‌ماده 10 ـ > ‌تبصره 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1365 > ‌قانون بودجه سال 1366 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 37 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1372 > قانون تنظيم خانواده و جمعيت > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > آئيننامه استخدامي مشترک شرکتهاي بيمه و بيمه مرکزي ايران > فصل پنجم ـ مرخصي > ماده 69 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > آئيننامه استخدامي مشترک شرکتهاي بيمه و بيمه مرکزي ايران > فصل هشتم ـ بازنشستگي و از کار افتادگي > ماده 109 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > ‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري > ‌ماده 13 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > ‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري > ‌ماده 16 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > ‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري > ‌ماده 16 ـ > ‌تبصره 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > ‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري > ‌ماده 16 ـ > ‌تبصره 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > ‌آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري > ‌ماده 18 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > قانون بودجه سال 1379 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 7 ـ > ‌الف ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان) > ماده 9ـ > تبصره ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني > ماده2ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن > ماده23ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > آيين‌نامه اجرايي تبصره (5) الحاقي به ماده (4) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1387ـ > ماده1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1394 > آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات كاركنان خريدخدمت توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران > ماده10ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1395 > قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه درخصوص تأمين اجتماعي > موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه درخصوص تأمين اجتماعي > بخش اول ـ مقررات کلي > ماده2ـ قوانيني که موافقتنامه در مورد آنها اعمال ميگردد
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1396 > تصويب‌نامه در خصوص افزايش كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي
روابط صریح زیرمجموعه
> ‌فصل دوازدهم ـ مقررات مختلف > ‌ماده 118ـ ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1339 > قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران
 

> ‌فصل دوازدهم ـ مقررات مختلف > ‌ماده 118ـ ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1342 > -
 

> ‌فصل دوازدهم ـ مقررات مختلف > ‌ماده 118ـ ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1349 > ‌قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مشمولين قانون بيمه‌هاي اجتماعي
 

> ‌فصل دوازدهم ـ مقررات مختلف > ‌ماده 118ـ ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351 > ‌قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران