عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 3763/7 ـ 1386/6/5 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه:

طبق بند د (الحاقي 1373/4/15) ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، يكي از شرايط صدور پروانه كارآموزي اين است كه متقاضي با داشتن 30 سال سابقه خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح، بازنشسته شود. بنابراين به هر علتي مدت خدمت متقاضي كمتر از 30 سال باشد، نمي‌تواند از مقررات اين قانون استفاده نمايد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه