عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18335
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/11/16
  • شماره دستور اجرا :شماره182309/ت35960هـ
  • تاریخ دستور اجرا :1386/11/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نيرو][رياست جمهوري(معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1386/9/7

اساسنامه شركت توليد نيروي برق سنندج

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ‌ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 1386/6/11 و 1386/9/7 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق سنندج را به‌شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح