عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > قانون بودجه سال 1387 كل كشور( داراي آيين نامه , اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط) > ویرایش
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18363
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1386/12/1

قانون بودجه سال 1387 كل كشور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه