عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18329
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1386/10/18

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه