عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18290
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/21
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/3/2

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:
نظر به ارسال نگرديدن مصّوبـه ذيـل از سـوي دفـتر هيـأت دولـت جهـت انتشـار به روزنامه رسمي با پيگيريهايي مستمر از دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري در تاريخ 1386/9/18 از طريق نمابر دريافت و بدين ترتيب منتشر مي‌گردد.
وزارت جهادكشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ1386/3/2 بنا به پيشنهاد شماره340/020 مورخ 1386/1/9 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1385 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
4

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌رود: الف ـ قانون: قانون حفظ كاربري [...ادامه]

ماده2ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون مي‌باشد. [...ادامه]

ماده3ـ درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت‌كننده و [...ادامه]

ماده4ـ در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب [...ادامه]

ماده5 ـ در مواردي كه به تشخيص وزارت جهادكشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير [...ادامه]

ماده6 ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها [...ادامه]

ماده7ـ استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين [...ادامه]

ماده8 ـ به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت [...ادامه]

ماده9ـ ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت‌ها و مراجع مربوط موظفند در [...ادامه]

ماده10ـ مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه [...ادامه]

ماده11ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي‌كه تغيير كاربري [...ادامه]

ماده12ـ به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي [...ادامه]

ماده13ـ مأموران وزارت جهادكشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي [...ادامه]

ماده14ـ فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و [...ادامه]

ماده15ـ وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، [...ادامه]

ماده16ـ نحوه و چگونگي پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضاي كميسيون‌ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي [...ادامه]

ماده17ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري [...ادامه]

ماده18ـ آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه