عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18266
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/08/23
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/8/13

آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري

وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/8/13 بنا به پيشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 1385/7/25 وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قـانون بـرنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمـهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسهيل و تسريع در حل و فصل پرونده‌هاي [...ادامه]

ماده2ـ حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف تخصصي، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده (13) [...ادامه]

ماده3ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي با رعايت مفاد ماده (6) اين آيين‌نامه، در مراكز زير تأسيس شده [...ادامه]

ماده 4ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير مي‌باشند: الف ـ يك نفرقاضي از [...ادامه]

ماده 5 ـ مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به يكي از سه طريق زير مي‌باشد: الف ـ [...ادامه]

ماده 6 ـ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري با هماهنگي اداره كل پيگيري امور استان‌هاي قوه قضاييه و [...ادامه]

ماده 7ـ پرونده‌هاي مطرح شده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به طريق زير مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد: الف ـ [...ادامه]

ماده 8 ـ رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

ماده 9ـ محل استقرار و تجهيزات مورد نياز شوراهاي حل اختلاف تخصصي، به نحو زير تأمين خواهد شد: الف [...ادامه]

ماده 10ـ حق‌الزحمه اعضاي شوراهاي حل اختلاف تخصصي براساس دستورالعملي كه از سوي رييس ديوان عدالت اداري و [...ادامه]

ماده 11ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين‌نامه، همه ساله در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مربوط پيش‌بيني خواهد [...ادامه]

ماده12ـ رييس ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات لازم جهت نظارت بر انجام كار شوراهاي حل اختلاف [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه