عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ

ملاك عمل در پرداخت علي‌الحساب در اين آيين‌نامه، تاريخ ارسال رسمي اسناد پزشكي توسط مراكز درماني به سازمانهاي بيمه‌گر مي‌باشند.