عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18255
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/08/9
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت رفاه و تأمين اجتماعي][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيک در تاریخ 1386/7/8

آيين‌نامه اجرايي بند « ك» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزراي عضو كميسـيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 1386/7/8 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به استناد بند «ك» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 1386/2/11 آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ سازمان بيمه خدمات درماني موظف است در سال1386 تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را [...ادامه]

ماده2ـ اجراي اين آيين‌نامه شامل بيمارستانهاي طرف قرارداد سازمانهاي ‌بيمه‌گر پايه مي‌باشد.

ماده3ـ سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند هشتاد درصد (80%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را [...ادامه]

ماده4ـ ملاك عمل در پرداخت علي‌الحساب در اين آيين‌نامه، تاريخ ارسال رسمي اسناد پزشكي توسط مراكز درماني [...ادامه]

ماده5 ـ سازمانهاي بيمه‌گر موظفند هزينه صورتحسابهاي بيمارستانهاي مربوط را براساس تعرفه‌ها و شمول تعهدات هيئت وزيران و [...ادامه]

ماده6 ـ درصورت بروز هرگونه اعتراض در مورد اقدامات بعمل آمده از سوي سازمانهاي بيمه‌گر اعم از كسورات [...ادامه]

ماده7ـ درصورت هرگونه تغيير در محاسبات، سازمانهاي بيمه‌گر متعهد مي‌گردند مراتب را ظرف يك ماه پس از [...ادامه]

ماده8 ـ در صورتيكه در اثر محاسبات انجام يافته، مبالغي اضافه به حساب بيمارستان منظور گردد، سازمان ضمن [...ادامه]

ماده9ـ در صورت هرگونه اختلاف و ابهام در نحوه تنظيم صورتحسابها توسط سازمانهاي بيمه‌گر و يا بيمارستان [...ادامه]

ماده10ـ با توجه به اينكه هشتاد درصد (80%) هزينه خدمات ارايه شده در موقع تحويل مدارك به [...ادامه]

ماده11ـ گزارش عملكرد اين آيين‌نامه هر سه ماه يك بار از سوي وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي [...ادامه]

ماده12ـ در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه از سوي سازمانهاي بيمه‌گر، سازمانهاي مذكور مكلفند ضرر و [...ادامه]

[امضاء] اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/8/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس‎جمهور ـ [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه