عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18228
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/07/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/6/28

اصلاح ماده (8) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش

وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/6/28 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 44480/10127هـ/ب مورخ 1386/3/26 تصويب‌ نمود:
در ماده (8) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش موضوع تصويب‌نامه شماره 80181/ت35013هـ مورخ 1385/7/8 واژه « فرماندار» به « بخشدار» تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه