عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18179
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت مسكن و شهرسازي][وزارت آموزش و پرورش][وزارت راه و ترابري][وزارت صنايع و معادن][وزارت نفت][سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران][سازمان حفاظت محيط زيست][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][نهاد رياست جمهوري][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386

آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره29892/ت37213هـ مورخ1386/2/30 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي كشور، نفت، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به هنگام اولين شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي پنج درصد (5%) [...ادامه]

ماده2ـ شهرداريهاي شهرهاي با جمعيت بالاتر از پانصد هزار (500.000) نفر مجاز به صدور پايان كار براي [...ادامه]

ماده3ـ براي ساخت توقفگاه‌هاي طبقاتي، حداكثر تا هفت درصد (7%) سود تسهيلات بانكي، حداكثر تا پنجاه درصد [...ادامه]

ماده4ـ كليه شركتهاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386، ده درصد (10%) از حق بيمه شخص [...ادامه]

ماده5 ـ از اول مرداد ماه 1386، خودروهاي سواري و وانت وارداتي و توليد داخل كه براي اولين [...ادامه]

ماده6 ـ سود بازرگاني واردات ميني‌بوس و ون با موتور پايه گازسوز و دوگانه‌سوز درصورت شماره‌گذاري با پلاك [...ادامه]

ماده7ـ سود بازرگاني واردات كيت، مخزن گاز طبيعي فشرده، تجهيزات اختصاصي گازسوز كردن خودروها، تجهيزات جايگاههاي عرضه [...ادامه]

ماده8 ـ در راستاي توسعه استفاده از سوختهاي جايگزين و تنوع در سبد سوخت و كاهش بار مالي [...ادامه]

ماده9ـ نصب برچسب مصرف انرژي (با ذكر رتبه انرژي) بر روي وسايل نقليه موتوري توليد داخل و [...ادامه]

[امضاء] اين تصويب‌نامه در تاريخ 31/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس‎جمهور ـ [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه