عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18163
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/4/18
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت صنايع و معادن][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون اقتصاد

آيين‌نامه اجرايي جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال1386 كل كشور

وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت بازرگاني و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره19414/ت37258هـ مورخ 1386/2/11، آيين‌نامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده1ـ به منظور بهبود كيفيت، كاهش ضايعات، كاهش هزينه توليد، جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت نان و [...ادامه]

ماده2ـ منظور از واحدهاي توليد نان صنعتي انبوه در اين آيين‌نامه، واحدهاي با ظرفيت حداقل بيست تن [...ادامه]

ماده3ـ به منظور تشويق احداث واحدهاي توليد نان صنعتي انبوه اقدام‌هاي زير توسط دولت صورت خواهد گرفت: 1ـ [...ادامه]

ماده4ـ نانوايان سنتي مي‌توانند كاربري واحد خود را براي عرضه نان توليدي كارخانه‌هاي نان صنعتي تبديل [...ادامه]

ماده5 ـ نانوايان سنتي، چنانچه در كارخانه‌هاي نان صنعتي سهيم شده يا خود نسبت به احداث آن اقدام [...ادامه]

ماده6 ـ كارگراني كه طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي، شرايط بازنشستگي را داشته باشند يا با پرداخت باقيمانده [...ادامه]

ماده7ـ كارخانه‌هاي توليد نان صنعتي انبوه ضمن تهيه آرد از بازار آزاد توليدات خود را به قيمت [...ادامه]

ماده8 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن [...ادامه]

ماده9ـ وزارت بازرگاني (شركت بازرگاني دولتي ايران) مجاز است ترتيبي اتخاذ كند كه نان توليدي صنعتي واحدهاي [...ادامه]

ماده10ـ به منظور سياست گذاري و پيگيري و نظارت برحُسن اجراي اين آيين‌نامه، كارگروهي با مسئوليت وزارت [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه