عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18369
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/1/5
  • دستگاه مجری:[وزارت صنايع و معادن][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون اقتصاد در تاریخ 1386/1/15

اصلاح تصويب‌نامه 146765/ت36630هـ مورخ 1385/11/11

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/15 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 59028/10077هـ/ب مورخ 1386/4/18 و با رعايت جزء « ي» بند (1) تصويب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1386/10/1 تصويب نمودند:
در تصويب‌نامه شماره 146765/ت36630هـ مورخ 1385/11/11 قبل از عبارت « طرح و تصويب» عبارت « پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي استانداري و » اضافه مي‌گردد.