عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18307
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/12
  • دستگاه مجری:[سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

اصلاح تصويب‌نامه مانده وجوه مصرف شده ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در تصويب‌نامه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 1386/3/19

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 1386/3/19 كه براساس طرح پيش‌نويس پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، عبارت « داراييهاي سرمايه‌اي و سنواتي انتقالي» به اشتباه عبارت « داراييهاي سرمايه‌اي سنواتي انتقالي» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه