عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18302
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/5
  • دستگاه مجری:[دفتر هيأت دولت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/9/18

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك

دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/9/18 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح