عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18228
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/07/5
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/6/21

تصويب‌نامه درخصوص واگذاري اختيار هيئت وزيران به وزيران عضو هيئت عالي واگذاري درخصوص واگذاري سهام شركتهاي دولتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/6/21 به استناد اصل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: