عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت دادگستري][وزارت بازرگاني][وزارت صنايع و معادن][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/5/14

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي

وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/5/14 بنا به پيشنهاد شماره 3114/02/111 مورخ 1386/2/22 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
در تصويب‌نامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 1386/2/17 پس از عبارت « صنايع و معادن» عبارت « و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اضافه و عبارت « در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر خواهد بود» به عبارت « در وزارت دادگستري مستقر خواهد بود» اصلاح مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه