عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18142
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/3/23
  • دستگاه مجری:[سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/3/13

تصويب‌نامه راجع به ملحق شدن رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب ستاد هماهنگي اقدامات و عمليات طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/3/13 بنا به پيشنهاد شماره 223 ـ 1/862 مورخ 1386/1/22 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب ستاد هماهنگي اقدامات و عمليات طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي، موضوع ماده (23) تصـويب‌نامه شمـاره 14882/ت32388 هـ مـورخ 1384/4/26 اضافه مي‌شود.