عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18135
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/3/13
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نفت][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/3/2

اصلاح تصويب‌نامه موضوع انعقاد قرارداد وزارت نفت به نمايندگي از سوي ايران و شركت نفت ايران

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/3/2 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 162598/9869هـ/ب مورخ 1385/10/20 تصويب نمود:
در ماده(1) قرارداد پيوست تصويب‌نامه شماره68423/ت35554هـ مورخ 1385/6/12 عبارت « انواع سوختهاي هوايي بنزين محسوب نمي‌شود» از تعريف « فرآورده‌هاي نفتي» حذف مي‌گردد.