عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18358
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1386/08/08

اساسنامه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور

(مصوب كارگروه منتخب شوراي عالي بنا به تفويض جلسه 613 مورخ 1386/8/8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ماده1ـ تعريف به منظور تأمين نياز فرهنگي ـ آموزشي جامعه اهل سنت ايران شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني [...ادامه]

ماده2ـ اهداف 1ـ تربيت عالمان آگاه، متعهد و متخلق براي انجام وظايف و پاسخ به نيازهاي ديني جامعه [...ادامه]

ماده3ـ اركان 1ـ شوراي برنامه‌ريزي. 2ـ دبير و دبيرخانه.

ماده4ـ تركيب اعضاء شوراي برنامه‌ريزي 1ـ رئيس شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت (رئيس شورا). 2ـ دبير شوراي نمايندگان ولي [...ادامه]

ماده5 ـ وظايف شوراي برنامه‌ريزي 1ـ تصويب برنامه‌ها، مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي. 2ـ تصويب شرايط و ضوابط صدور مدارك [...ادامه]

ماده6 ـ جهت انجام كليه امور و فعاليتهاي ستادي و پشتيباني مربوط به شوراي برنامه‌ريزي، دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي [...ادامه]

ماده7ـ وظايف دبير و دبيرخانه 1ـ نظارت و ايجاد هماهنگي در خصوص دفاتر نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت. 2ـ ارزيابي [...ادامه]

ماده8 ـ بودجه دبيرخانه به صورت كمك توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تأمين مي‌گردد.

ماده9ـ كليه مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين اساسنامه از تاريخ تصويب آن منسوخ و بلااثر [...ادامه]

ماده10ـ اين اساسنامه مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره بنا به تفويض جلسه 613 مورخ 8/8/1386 [...ادامه]

[امضاء] رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد