عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/4/11
  • تعداد مواد:10
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1386/3/8

راهكارهاي ارتقاي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علم و فناوري

(مصوب جلسه 605 مورخ 1386/3/8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مقدمه: نظر به ضرورت ايفاي نقش مؤثر دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه پايداركشور و نظر به‌نتايج حاصل [...ادامه]

ماده1ـ دانشگاه آزاداسلامي موظف است شاخص‌هاي توسعه كيفي خود را شامل نسبت استاد به دانشجو، نسبت اعضاي [...ادامه]

ماده2ـ وزارتين موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه ميزان انطباق تأسيس و اجراي تمامي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي [...ادامه]

ماده3ـ توسعه كمي دانشگاه آزاداسلامي در زمينه افزايش تعداد دانشجو، رشته‌هاي تحصيلي و رشته محل از تاريخ [...ادامه]

ماده4ـ دانشگاه آزاداسلامي موظف است نسبت به ايجاد نظام ثبت آماري و بانك اطلاعاتي جامع آموزشي و [...ادامه]

ماده5 ـ دانشگاه آزاداسلامي موظف است دسترسي همه واحدهاي مجري تحصيلات تكميلي خود را به منابع و بانك‌هاي [...ادامه]

ماده6 ـ كليه دانشجويان دوره دكتراي تخصصي اين دانشگاه كه نه ماه پس از تصويب اين مصوبه، دانش‌آموخته [...ادامه]

ماده7ـ دانشگاه موظف است براي ارتقاي كيفيت پايان‌نامه‌هاي دكتري، ضمن رعايت ميزان ظرفيت معمول استادان در راهنمايي [...ادامه]

ماده8 ـ براي ارتقاء سطح علمي و دانش اعضاي هيئت علمي، دانشگاه موظف است نسبت به اعطاي بورس [...ادامه]

ماده9ـ به منظور ارتقاء خلاقيت و مديريت كيفي دانشگاه و مشاركت استادان در اداره امور، دانشگاه موظف [...ادامه]

ماده10ـ اين مصوبه مشتمل بر يك مقدمه، 10ماده و دو تبصره در جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شوراي [...ادامه]

[امضاء] رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد