عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17018
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1382/5/12
  • تعداد مواد:29
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1381/11/27
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1382/4/14

اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي

هيات وزيران در جلسه مورخ 1381/11/27 بنا به پيشنهاد شماره 011/4625/34 مورخ 1381/4/30 وزارت جهادکشاورزي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اساسنامه شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1ـ به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و [...ادامه]

ماده 2 ـ در اين اساسنامه منظور از شرکت، شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و منظور از شرکت خدمات، [...ادامه]

ماده 3ـ سرمايه شرکت متشکل از سرمايه موجود شرکت خدمات به مبلغ ده ميليارد ريال منقسم به [...ادامه]

ماده 4ـ موضوع و وظايف شرکت به شرح زير مي باشد: الف ـ اعمال مديريت و هدايت شرکـتهاي [...ادامه]

ماده 5 ـ مدت شرکت از زمان تاسيس نامحدود است.

ماده 6 ـ مرکز اصلي شرکت واقع در تهران مي باشد.

ماده 7 ـ نوع شرکت سهامي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زيرنظر وزارت جهادکشاورزي براساس [...ادامه]

ماده 8 ـ شرکت داراي ارکان زير است: الف ـ مجمع عمومي. ب ـ هيئت مديره. ج ـ بازرس [...ادامه]

ماده 9 ـ مجمع عمومي شرکت مرکب از پنج نفر به شرح زير خواهدبود: 1ـ وزير جهادکشاورزي که رياست [...ادامه]

ماده 10 ـ مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء (به شرط حضور رييس مجمع) رسميت خواهدداشت [...ادامه]

ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومي عادي شرکت حداقل سالي دوبار با دعوت کتبي رييس مجمع عمومي تشکيل مي [...ادامه]

ماده 12 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي شرکت به قرار زير است: 1ـ تصويب و ابلاغ [...ادامه]

ماده 13 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده شرکت به شرح زير است: 1ـ بررسي واتخاذ تصميم [...ادامه]

ماده 14 ـ هيئت مديره مركب از پنـ ج نـ فر عضـ و خواهدبـ ود كـ ه اعضاي آن [...ادامه]

ماده 15ـ هيئـت مديره شرکـت نمايندگي سهام شرکت را در مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه برعهده خواهدداشت. هيئت مديره [...ادامه]

ماده 16ـ جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعـضاء رسميت خواهـد يافت و مصوبات آن با راي موافق [...ادامه]

ماده 17 ـ درهرجلسه بايد تصميمات هيئت مديره در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر درجلسه برسد. مسئوليت [...ادامه]

ماده 18 ـ وظايف هيئت مديره عبارت است از: 1ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در [...ادامه]

ماده 19 ـ هيئت مديره شرکت وشرکتهاي زيرمجموعه حق پذيرش هيچ سمت ديگري را در ساير شرکتهاي مادر تخصصي [...ادامه]

ماده 20 ـ هيئت مديره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خـ ود را هر شش ماه يکبار به مجمع [...ادامه]

ماده 21 ـ هيئت مديره مکلف است به طور عادي حداقل هرماه يک بار، تشکيل جلسه دهد. دستورجلسه بايد [...ادامه]

ماده 22 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شرکت بوده و مسئول اداره امور شرکت مي باشد و داراي وظايف [...ادامه]

ماده 23 ـ مديرعامل مي تواند به تشخيص و اختيار و مسئوليت خود،بخشي از اختيارات خود را به يک [...ادامه]

ماده 24 ـ کليه اسناد، اوراق مالي و تعهدآور و قراردادهاي شرکت باامضاي ثابت مديرعامل و يکي از اعـضاء [...ادامه]

ماده 25 ـ بـازرس وحسـابـرس مکـلـف اسـت نسـبت بـه صـورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه آن و صحت مطالب [...ادامه]

ماده 26 ـ به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيـ ند ارزيابي و حصول اطمينان از کارآيي واثربخشي عمليات [...ادامه]

ماده 27 ـ سال مالي شرکت از اول تيرماه هرسال شمسي شروع و در تاريخ 31 خرداد ماه سال [...ادامه]

ماده 28 ـ در صورت ادغام دو يا چـند شرکت از شرکتهاي زيرمجموعه شخصيت حقوقي جديدي از ادغام آنها [...ادامه]

ماده 29 ـ اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.

[امضاء] اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/30/82 مورخ 14/4/1382 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح