جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
17231 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1383/2/12  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
[وزارت جهاد كشاورزي]
دستگاه مجري
3 تعداد مواد
3449/ت30416هـ
شماره نامه ارسال مصوبه
1383/2/2 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1383/1/26 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

    هيئت وزيران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره244710/101 مورخ27/12/1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب‌ نمود:
 
مجموع سود متعلقه به تسهيلات پرداختي از محل تبصره (3) قوانين بودجه سالهاي 1374 الي 1379 كل كشور و تبصره (46) [...ادامه]  
بانكهاي كشاورزي و رفاه كارگران استان يزد مجموع جرايم ديركرد تسهيلات موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه را مطابق بخشنامه شماره ش/189/22 [...ادامه]  
مانده اصل تسهيلات پرداختي به هريك از مجريان طرحهاي موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه در چارچوب بخشنامه يادشده در بند (2)، [...ادامه]  
[امضاء]معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف