جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > تصويب نامه در خصوص ماده 147 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 ( داراي مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
16219 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1379/8/8  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
دستگاه مجري
32890/ ت 23136 ه
شماره نامه ارسال مصوبه
1379/7/27 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1379/7/10 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

    ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.7.10 بنا به پيشنهاد شماره 310.4311-30.5 مورخ 1379.4.4 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
    ‌مؤسساتي كه به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي آنها به عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود، گزارشي از اينگونه كمكها را تهيه و براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال‌نمايند.
 
[امضاء]حسن حبيبي ـ ‌معاون اول رييس جمهور