جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
16170 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1379/6/8  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[وزارت مسكن و شهرسازي]
[سازمان ثبت اسناد و املاك كشور]
دستگاه مجري
21 تعداد مواد
22388/ت 23199ه
شماره نامه ارسال مصوبه
1379/5/30 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1379/5/30 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

    ‌هيات وزيران در جلسه مورخ 30/5/1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (‌موضوع نامه شماره 1.41.9897 مورخ 23/4/1379) و به استناد بند (4) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:
 
‌ماده 1 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه سوم توسعه براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و [...ادامه]  
‌ماده 2 ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداقل بيست (20) روز قبل از شروع عمليات نقشه برداري تاريخ نقشه برداري را از [...ادامه]  
‌ماده 3 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده كتباً به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال [...ادامه]  
‌ماده 4 - اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماينده و نقشه بردار [...ادامه]  
‌ماده 5 - در صورتي كه طبق نقشه ارايه شده تعدادي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد حدود و مساحت [...ادامه]  
‌ماده 6 - در صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاك بر اساس صورتجلسه تفكيكي [...ادامه]  
‌ماده 7 - در هر واحد ثبتي هياتي مركب از مدير كل ثبت استان و رييس بنياد مسكن استان و يا نمايندگان [...ادامه]  
‌ماده 8 - در صورتي كه معلوم شود در آراي صادره هياتها به علت سهو قلم، مطلبي ساقط، يا اشتباه بيني رخ [...ادامه]  
‌ماده 9 - هيات موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مي‌نمايد:   
‌ماده 10 - چنانچه در حين انجام عمليات روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود اقدامات مطابق اين آيين‌نامه ادامه خواهد [...ادامه]  
‌ماده 11 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هياتهاي موضوع اين [...ادامه]  
‌ماده 12 - دبير هيات هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيات، در مدت بيست (20) روز نسبت به [...ادامه]  
‌ماده 13 - جلسات هياتها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) [...ادامه]  
‌ماده 14 - به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده(140) قانون برنامه سوم توسعه و آيين‌نامه اجرايي آن هياتي مركب از دو [...ادامه]  
‌ماده 15 - ‌چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقداماتي انجام شده باشد ادامه عمليات مطابق اين آيين‌نامه خواهد [...ادامه]  
‌ماده 16 - هزينه تهيه نقشه تفكيكي مطابق تعرفه اي خواهد بود كه همه ساله بنا پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و [...ادامه]  
‌ماده 17 - هزينه‌هاي كارشناسي و هيات حل اختلاف و هيات منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينه‌ها براي هر جلد [...ادامه]  
‌ماده 18 - مشمولين ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثبتي و هزينه تفكيك معاف مي‌باشند ولي نقل و [...ادامه]  
‌ماده 19 - خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هر گونه هزينه و ماليات [...ادامه]  
‌ماده 20 - چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوده عمل قبلاً سند مالكيت مفروزي صادر شده باشد مالكين آن از [...ادامه]  
‌ماده 21 - رسيدگي به تقاضاهاي موضوع مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت در خصوص املاك واقع در بافت مسكوني ‌روستاهاي [...ادامه]  
[امضاء]‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور