عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:12441
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1366/08/21
  • تعداد مواد:204
  • دستگاه مجری:[وزرت دفاع جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1366/7/15
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1366/7/7

‌قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول ـ تعاريف، هدفها، اصول و ويژگي‌ها، وظايف و مأموريتها

‌فصل دوم ـ شرايط عمومي استخدام و طبقه‌بندي

‌فصل سوم ـ آموزش و ترفيعات

‌فصل چهارم ـ وضعيت پرسنل از لحاظ خدمت

‌فصل پنجم ـ تكاليف انضباطي پرسنل، تشويقات، تنبيهات و چگونگي رسيدگي به شكايات

‌فصل ششم ـ پايان خدمت

‌فصل هفتم ـ دريافتي ماهانه پرسنل

‌فصل هشتم ـ حقوق بازنشستگي ـ وظيفه ـ مستمري

‌فصل نهم ـ امور خدماتي پرسنل

‌فصل دهم ـ تطبيق

‌فصل يازدهم ـ مواد متفرقه.

‌فصل دوازدهم ـ شمول قانون بر شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر دويست و چهار ماده و يكصد و سي و نه تبصره و [...ادامه]

جدول پيوست شماره 1 مربوط به بندهاي الف، ب، ج ماده 180 درجه اخير قدمت خدمت در درجه اخير درجه تطبيقي قدمت خدمت در درجه تطبيقي گروهبان سوم 0 گروهبان سوم 0 گروهبان سوم 1 سال گروهبان سوم 1 [...ادامه]

جدول پيوست شماره 2 مربوط به بند د ماده 180 سابقه خدمت سابقه خدمت درجه داري درجه تطبيقي قدمت خدمت در درجه تطبيقي 7 سال 5 سال ستوان سوم 0 8 سال 6 سال ستوان سوم 9 [...ادامه]

جدول پيوست شماره 3 مربوط به بند ه ماده 180 سابقه خدمت سابقه خدمت درجه داري درجه تطبيقي قدمت خدمت در درجه تطبيقي 5 سال 3 سال ستوان سوم 0 6 سال 4 سال ستوان سوم 9 [...ادامه]

جدول پيوست شماره 4 مربوط به ماده 181 سابقه خدمت سابقه خدمت همافري درجه تطبيقي قدمت خدمت در درجه تطبيقي 2 سال همافر سوم ستوان سوم 0 3 سال 1 سال ستوان سوم 1 سال 4 [...ادامه]

جدول پيوست شماره 5 مربوط به ماده 182 درجه اخير قدمت خدمت در درجه اخير درجه تطبيقي قدمت خدمت در درجه تطبيقي ستوان سوم 0 ستوان سوم 0 ستوان سوم 1 سال ستوان سوم 1 [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه