عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1370 > قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران( داراي آيين نامه , اصلاح و الحاق, اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط, نظريه اداره کل حقوقي) > ویرایش
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13572
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1370/07/22
  • تعداد مواد:71
  • دستگاه مجری:[وزارتخانه ها ـسازمانهاـموسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1370/6/13
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1370/6/24

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايرانروابــــط صریـــــــــح