جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
15403 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1376/10/18  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
28176 شماره دستور اجرا
1376/10/9  تاريخ دستور اجرا
[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
1376/9/16 تاريخ تصويب
مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1376/9/30 تاريخ تاييد
شوراي نگهبان مرجع تاييد
توضيحات تاييد
   

 
‌ماده واحده ـ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت ـ ‌مصوب 1375 ـ به شرح [...ادامه]  
‌[امضا‌ء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم آذرماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي [...ادامه]