جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1350 > ‌قانون شركتهاي تعاوني( داراي اصلاح و الحاق, مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
7711 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1350/4/30  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
6314 شماره دستور اجرا
1350/4/1  تاريخ دستور اجرا
[وزارت تعاون و امور روستاها]
دستگاه مجري
149 تعداد مواد
1350/3/16 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1350/3/5 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌فصل اول ـ تعاريف:   
‌فصل دوم ـ كليات   
‌فصل سوم ـ تشكيل و ثبت شركتهاي تعاوني   
‌فصل چهارم ـ مجمع عمومي:   
‌فصل پنجم ـ هيأت مديره   
‌فصل ششم ـ بازرسان:   
‌فصل هفتم ـ اتحاديه‌هاي تعاوني:   
‌فصل هشتم ـ اعتبارات تعاوني.   
‌فصل نهم ـ شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي   
‌فصل دهم ـ شركتهاي تعاوني صيادان:   
‌فصل يازدهم ـ شركت‌هاي تعاوني مصرف‌كنندگان:   
‌فصل دوازدهم ـ شركتهاي تعاوني مسكن:   
‌فصل سيزدهم ـ شركتهاي تعاوني اعتبار   
‌فصل چهاردهم ـ شركتهاي تعاوني آموزشگاه‌ها   
‌فصل پانزدهم ـ شركتهاي تعاوني كار   
‌فصل شانزدهم ـ شركتهاي تعاوني صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي.   
‌فصل هفدهم- ‌شركتهاي تعاوني صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد   
‌فصل هيجدهم ـ ادغام   
‌فصل نوزدهم ـ ماليات شركتهاي تعاوني   
‌فصل بيستم ـ زيان، انحلال و تصفيه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني   
‌فصل بيست و يكم ـ مجازاتها   
‌فصل بيست و دوم- ‌وظايف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شركتها و سازمانهاي تعاوني   
‌فصل بيست و سوم ـ تشكيلات و نظام تعاوني كشور   
‌فصل بيست و چهارم ـ حسابرسي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني   
‌فصل بيست و پنجم ـ مقررات مختلف   
[امضاء] ‌‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهل و نه ماده و چهل و يك تبصره پس از تصويب مجلس [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1356 > قانون تغيير نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و تجديد سازمان كشاورزي كشور > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1363 > آيين‌نامه اجرائي قانون اعطاي معافيت مالياتي كالاهايي كه اجازه صدور دارند (‌مصوب 29/2/62 مجلس شوراي اسلامي) > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت > ‌ماده 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1370 > قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
داراي اصلاح و الحاق ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1350 > ‌اصلاح بعضي از مواد و‌الحاق تبصره‌هاي جديد به قانون شركت‌هاي تعاوني > ‌ماده واحده ـ
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1334 > ‌قانون شركتهاي تعاوني 
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1370 > قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران > فصل دوازدهم ـ ساير مقررات > ‌ماده 71 ـ  
 
 
‌قانون شركتهاي تعاوني
‌فصل اول ـ تعاريف:
‌فصل دوم ـ كليات
‌فصل سوم ـ تشكيل و ثبت شركتهاي تعاوني
‌فصل چهارم ـ مجمع عمومي:
‌فصل پنجم ـ هيأت مديره
‌فصل ششم ـ بازرسان:
‌فصل هفتم ـ اتحاديه‌هاي تعاوني:
‌فصل هشتم ـ اعتبارات تعاوني.
‌فصل نهم ـ شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي
‌فصل دهم ـ شركتهاي تعاوني صيادان:
‌فصل يازدهم ـ شركت‌هاي تعاوني مصرف‌كنندگان:
‌فصل دوازدهم ـ شركتهاي تعاوني مسكن:
‌فصل سيزدهم ـ شركتهاي تعاوني اعتبار
‌فصل چهاردهم ـ شركتهاي تعاوني آموزشگاه‌ها
‌فصل پانزدهم ـ شركتهاي تعاوني كار
‌فصل شانزدهم ـ شركتهاي تعاوني صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي.
‌فصل هفدهم- ‌شركتهاي تعاوني صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد
‌فصل هيجدهم ـ ادغام
‌فصل نوزدهم ـ ماليات شركتهاي تعاوني
‌فصل بيستم ـ زيان، انحلال و تصفيه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني
‌فصل بيست و يكم ـ مجازاتها
‌فصل بيست و دوم- ‌وظايف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شركتها و سازمانهاي تعاوني
‌فصل بيست و سوم ـ تشكيلات و نظام تعاوني كشور
‌فصل بيست و چهارم ـ حسابرسي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني
‌فصل بيست و پنجم ـ مقررات مختلف
[امضاء]