عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي 412 ـ 1386/6/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

نظر به اينکه سازمانِ زمين، ملک مورد ادعا را به تجويز ماده 9 قانون زمين شهري و تبصره‎هاي آن در سال 1369 تملک نموده و در اين زمينه با اشخاصي که در تاريخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‎اند به توافق رسيده و به تکليف قانوني خود عمل کرده و در قبال اشخاصي که بعد از تاريخ تملک اسناد عادي آنان مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار گرفته، مسؤوليتي نداشته است. بنابراين دادنامه شماره 148 مورخ1384/1/31 شعبه سوم تجديدنظر ديوان که دادنامه بدوي را فسخ و حکم به رد شکايت شاکي به خواسته واگذاري زمين معوض به ادعاي اخذ حکم قطعي از مراجع قضائي مبني بر تنفيذ مبايعه‎نامه عادي وي صادر کرده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه