عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18448
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/4/11
مصوبه‌‌ شماره ه/85/777 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/4/8

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/777 1387/4/8
تاريخ: 1386/9/6 شماره دادنامه: 942 کلاسه پرونده: 85/777
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/375 موضوع شکايت آقاي محمدرضا عروجي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته، درخواست حقوق و مزاياي مرخصي ذخيره در ايام تابستان به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 1383/1/18 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه حسب رأي وحدت رويه شماره 3 مورخ 1364/2/30 هيأت عمومي ديوان اعمال ماده واحده قانون مصوب، سالب حق استفاده از مرخصي استحقاقي ذخيره شده مستخدم نمي‎باشد و ماده 9 آيين‎نامه مرخصي‎ها اجازه ذخيره مرخصي به مستخدم دولتي را داده است و توجهاً به اينکه مدرسه راهنمائي 15 خرداد ورامين طي نامه شماره 168 مورخ 1378/4/3 خطاب به آموزش و پرورش ورامين گواهي نموده شاکي از مورخ 1359/7/1 لغايت 1370/7/15 مشغول انجام وظيفه بوده و به علت حجم زياد کار و نداشتن دفتردار ديگر در ايام تابستان از مرخصي فصلي استفاده ننموده است و با التفات به اينکه شاکي بازنشسته گرديده و قانوناً در هنگام بازنشستگي بايد تمامي حقوق و مزاياي مورد مطالبه مستخدم پرداخت گردد ولي در قضيه مانحن‌فيه در باب مرخصي‌هاي ذخيره شده اين پرداخت صورت نگرفته است، عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به دريافت حقوق و مرخصي‌هاي ذخيره شده فصلي از مورخ 1359/7/1 لغايت 1370/7/15 صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/275 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران نسبت به دادنامه شماره 22 مورخ 1383/1/18 صادره از شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1176 مورخ 1383/8/6 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/80 موضوع شکايت آقاي بيژن صادقي به طرفيت، آموزش و پرورش استان تهران به خواسته، مطالبه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي مورد طلب دوران مديريت و معاونت به شرح دادنامه شماره 841 مـورخ 1384/5/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق ماده 17 آيين‎نامه مرخصي‌ها مستخدمين واحدهاي آموزشي از تعطيلات فصلي (تير و مرداد) استفاده مي‌کنند، مدت مزبور در همان سال به حساب مرخصي استحقاقي تا ميزان يک‌ماه منظور خواهدشد. چنانچه به عللي از تعطيلات فصلي استفاده ننمايد، مي‎بايست در همان سال تحصيلي از مرخصي استفاده کنند، در صورت عدم استفاده براي سال بعد ذخيره خواهد شد. با توجه به عدم دفاع موثر خوانده و ساير قرائن و محتويات پرونده با عنايت به مسئوليت نامبرده در پست سازماني (مديريت و معاونت) ذخيره شده مرخصي‎هاي نامبرده حقوق مکتسبه تلقي مي‎گردد که قابل احتساب و پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب مذکور حکم به ورود شکايت مشاراليه و الزام مشتکي‎عنه به اجابت خواسته به شرح متن دادخواست صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1055 موضوع تقاضاي تجديدنظر آموزش و پرورش تهـران نسبت به دادنامه شماره 841 مورخ 1384/5/3 شعبه يازدهم ديوان به شـرح دادنامه شماره 2078 مورخ 1384/7/13 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/79 موضوع شکايت آقاي بيت‌اله سرمست به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، مطالبه ذخيره مرخصي يک ماه از سال براي مديران به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 1383/5/3 چنين رأي صادر نموده است، در لايحه جوابيه طرف شکايت آمده برابر ماده 96 آيين‎نامه اجرائي مدارس مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، مدارس در ايام تعطيلات فصلي (تير و مرداد) فقط روزهاي دوشنبه و چهارشنبه براي استفاده مستخدم از مرخصي ماده مذکور امکان داشته و ذخيره شدن مرخصي مفهومي ندارد. لذا تخلفي از مقررات و قوانين نشده حقي از نامبرده تضييع نشده دعوي مطروحه غيروارد تشخيص حکم به رد شکايت مشاراليه صادر و اعلام مي‎گردد. دـ1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/5923 موضوع شکايت آقاي علي قاسمي به طرفيت اداره آموزش و پرورش ورامين به خواسته اعتراض به عدم دريافت حق مرخصي ذخيره ساليانه در دوران خدمت در آموزش و پرورش به شرح دادنامه شماره 4890 مورخ 1384/12/14 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه برابر مفاد لايحه جوابيه، شاکي قبل از بازنشستگي، متصدي امور دفتري در يک واحد آموزشي در ورامين بوده و چون بر اساس ماده 17 آيين‎نامه مرخصي‎ها تعطيلات فصلي تا ميزان يک ماه در سال به حساب مرخصي استحقاقي در همان سال منظور مي‎شود و چنانچه مستخدمي در طول سال از تعطيلات فصلي استفاده ننمايد ملزم مي‎باشد که با درخواست مرخصي و عدم قبول و موافقت رئيس اداره با آن امکان استفاده از آن مرخصي براي سال بعد به عنوان ذخيره را فراهم نمايد در حالي که در پرونده استخدامي شاکي، درخواستي که متضمن تقاضاي استفاده از اين راهکار قانوني باشد رويت نگرديده و وجود ندارد و بدين ترتيب اين ترک فعل نامبرده مستوجب تضييع حقوق استخدامي وي گرديده و مسئوليتي در اين خصوص متوجه سازمان طرف شکايت نبوده است و به همين جهت حکم به رد شکايت مطروحه در اين خصوص صادر و اعلام مي‎گردد. دـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/241 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي قاسمي نسبت به دادنامه شماره 4890 مورخ 1384/12/14 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 1385/4/18 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه