عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18443
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/4/5
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/159 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/3/20

رويه قضايي - ابطال ماده 2 آيين‏نامه اجرائي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 1385/9/18 هيأت وزيران

شماره هـ/86/159 1387/3/20
تاريخ: 1386/12/26 شماره دادنامه: 1564 الي 1586
کلاسه پرونده: 86/158و ...
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ فخري عموسلطاني ـ مرضيه قانعي ـ زهرا عظيمي ـ فاطمه فدائي ـ زينت بنيان جوزاني ـ الهام دولتشاهي ـ اعظم زماني ـ سميه رفيعي فروشاني مرضيه استکي ـ نجمه تاجمير رياحي ـ فاطمه ماندگاري ـ ليلا بهادراني ـ آسيه حاجيان ثريا آذري ـ شهين کرم‌زاده ـ زهرا رضايي ـ فاطمه سلماني ـ زهراه ذوالفقاري ـ هاجر پورقاسم مرضيه سليمان ديري ـ مرضيه توکلي ـ زهرا مختاري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آيين‏نامه اجرائي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه‍ مورخ 1385/9/18 هيأت وزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواست‏هاي تقديمي اعلام داشته‏اند، ماده دوم از آيين‏نامه اجرائي تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبين بهداشت را كارشناس اين رشته يعني مقطع كارشناسي (ليسانس) تغيير كرده كه مخالف با قانون و مقررات جاريه در آموزش عالي و وزارتخانه مربوطه است، چرا كه تازمان تصويب اين مراقبين بهداشت شامل مقطع كارداني اين رشته و ديگر رشته‏هاي مربوطه پيراپزشكي مي‏شد و اينجانب و همكارانم مي‏توانستيم در ارگانهاي تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نيز مشغول فعاليت باشيم. لذا طي اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذيرش مقطع كارداني مراقبين بهداشت خودداري و استنكاف كرده و اين در حالي است كه وزارتخانه (آموزش عالي) نيز حق ارتقاء درجه و مقطع را از كارداني به كارشناسي در آزمون سراسري چند سال اخير و همچنين سال 1386 حذف نموده لذا نمي‏توانيم نه ارتقاء درجه پيدا كنيم و موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته بهداشت شويم و نه با مقطع كارداني جذب كار شويم. لذا تقاضاي ابطال ماده2 آيين‏نامه مذكور را دارم. مشاور و مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 149999/1972 مورخ 1386/11/3 اعلام داشته‏اند، موضوع اصلاح ماده2 تصويب‏نامه شماره 33ـ116/ت35329ه‍ـ مورخ1385/9/18 براساس پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور كار هيأت وزيران قرار دارد كه در صورت تصويب، موضوع شكايت منتفي خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.