عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18435
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/3/20
مصوبه‌‌ شماره ه‍/84/572 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/3/20

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/572 1387/3/20
تاريخ: 1386/12/7 شماره دادنامه: 1448، 1449، 1450
کلاسه پرونده: 84/572، 560، 85/969
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت صنايع شير ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/436 موضوع شکايت آقاي محمدسخي به طرفيت، شرکت سهامي صنايع شير ايران به خواسته ابطال استعفاي اجباري و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 966 مورخ 1382/4/31 چنين رأي صادر نموده است،... ادعاي شاکي مبني بر مکره بودن و استعفاي اجباري قابل قبول و پذيرش نبوده و در نتيجه شکايت موجه تشخيص نگرديده حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1224 موضوع تقاضاي تجديدنظر محمد سخي به طرفيت شرکت سهامي شير ايران به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 966 مورخ 1382/4/31 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1231 مورخ 1383/10/29 چنين رأي صادر نموده است... ضمن فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته مستنداً به ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان جنگ تحميلي مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي حکم به بازگشت شاکي به محل کار سابق و در سمت تشکيلاتي يا مشابه قبلي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2793 موضوع شکايت خانم زهرا وفايي‌خواه به طرفيت شرکت سهامي صنايع شير ايران به خواسته لغو حکم مرخصي بدون حقوق به مدت سه سال و پنج ماه و بيست و سه روز و پرداخت حق بازنشستگي در اين ايام به شرح دادنامه شماره 2017 مورخ 1383/10/3 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مضمون لايحه جوابيه که اشعار مي‎دارد، شرکت خوانده به بخش غيردولتي واگذار گرديده است و طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي دولتي محسوب نمي‎گردد و اضافه نموده نامبرده از تاريخ 1375/9/1 به اداره کل آموزش و پرورش استان فارس منتقل و پرونده نامبرده طي نامه مورخ 1375/9/14 به اداره ياد شده ارسال شده است، بنا به مراتب معروضه و اينکه شکايت فوق‌العنوان خارج از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص گرديد نتيجتاً قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه