عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18427
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/3/16
مصوبه‌‌ شماره ه/84/770 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/3/7

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/770 1387/3/7
تاريخ: 1386/9/4 شماره دادنامه: 928 کلاسه پرونده: 84/770
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي بهروز عبديل‌زاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1172 موضوع شکايت آقاي بهروز عبديل‌زاده به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، اعتراض به مدلول نامه شماره 25273/21 مورخ 1378/8/3 مديرکل امور اداري وزارت بازرگاني به شرح دادنامه شماره 1379/8/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي از تاريخ 1373/7/1 طبق نظريه هيأت محترم گزينش رسماً از خدمت برکنار شده و سپس بعد از مدتي حکم اعاده خدمت وي از تاريخ اجراي 1377/11/14 صادر گرديده است نامبرده از تاريخ 1373/6/28 لغايت 1377/11/14 اشتغال به کار نداشته لذا پرداخت حقوق در اين مدت مجوز قانوني و شرعي ندارد و بلکه اکل مال به باطل محسوب مي‎گردد. لذا از اقدامات انجام‌شده از ناحيه مديريت کل امور اداري وزارت بازرگاني تخلف از مقررات مشهود نيست و شکايت شاکي بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/926 موضوع تقاضاي تجديدنظر بهروز عبديل‌زاده نسبت به دادنامه شماره 966 مورخ 1379/8/12 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره692 مورخ1380/6/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تجديدنظرخواه در مدت مذکور اشتغال به کار نداشته است، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/441 موضوع شکايت نادر شرافت‌نژاد به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، لغو حکم اخراج شماره 21269ـ 1374/4/4 به شرح دادنامه شماره 198 مورخ 1377/2/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي به موجب حکم 59750 ـ 1370/12/11 با تاريخ اجراي 1370/9/1 به استخدام آزمايشي درآمده و حداکثر مدت خدمت آزمايشي به موجب ماده18 لايحه قانوني استخدام کشوري دو سال مي‎باشد و پس از پايان دوره خدمت آزمايشي، مستخدم در حکم مستخدم رسمي قطعي تلقي و هسته‎هاي گزينش هيأت مرکزي گزينش فارغ از رسيدگي است و نظر به اينکه هيأت مرکزي گزينش در تاريخ 1373/8/26 با استخدام قطعي شاکي مخالفت نموده است. لذا مستنداً به رأي 243 مورخ 1369/12/7 وحدت رويه ديوان عدالت اداري رأي به ابطال حکم اخراج معترض‎عنه و بازگشت به کار سابق صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/636 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت بازرگاني نسبت به دادنامه شماره 198 مورخ 1377/2/27 صادره از شعبه اول به شرح دادنامه شماره 1092 مورخ 1377/9/4 رأي به رد تجديدنظرخواهي و تاييد دادنامه بدوي صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/202 موضوع شکايت سيد جعفر آذرافروز به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، محاسبه سنوات و حقوق و مزاياي دوران اخراج شده بر اساس رأي اعاده به خدمت دادگاه، به شرح دادنامه شماره 1210 مورخ 1383/5/24 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادنامه شماره 561 مورخ 1378/5/18 موضوع کلاسه پرونده 78/503 اصداري از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري که شاکي را در حکم کارمندان رسمي تلقي فرموده و اخراج وي را پس از اتمام دوره آزمايشي فاقد وجاهت دانسته، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1431 موضوع تقاضاي تجديدنظر امور کارکنان و خدمات اداري وزارت بازرگاني نسبت به دادنامه شماره 1210 مورخ 1383/5/24 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 1819 مورخ 1383/11/24 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه