عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18419
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/3/5
مصوبه‌‌ شماره ه‍/85/779 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/2/23

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/779 1387/2/23
تاريخ: 1386/9/25 شماره دادنامه: 1044 کلاسه پرونده: 85/779
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل امور اداري قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/393 موضوع شکايت عبدالرضا خدابخشي به طرفيت اداره کل کارگزيني کارکنان اداري قوه قضائيه به خواسته 1ـ احتساب سابقه خدمت وي از تاريخ 1360/12/15 لغايت 1362/7/27 در سنوات خدمتي دولتي وي 2ـ قبول مدرک تحصيلي فوق ديپلم و درج آن در حکم کارگزيني و تغيير گروه وي از 9 به 10 به شرح دادنامه شماره 1543 مورخ 1384/6/9 چنين رأي صادر نموده است، اولاً طبق ماده 2 آيين‎نامه طرز انتخاب و استخدام پليس قضائي مصوب 1365 هيأت وزيران مدت کارآموزي مستخدمين پليس قضائي بطور کلي جزء سابقه آنان منظور خواهد شد، ضمن آنکه براساس نامه مورخ 1366/6/30 دادستاني کل انقلاب اسلامي شاکي از تاريخ 1361/4/24 لغايت 1362/1/24 در پليس قضائي دادستاني کل انقلاب به‌صورت تمام وقت اشتغال به خدمت داشته و طبق گواهي مورخ 1370/5/14 پليس قضـائي استان هـمدان نيز مـشاراليـه از تـاريخ 1362/2/4 لغايت
1362/7/27 نيز به‌عنوان دادپاس يکم در واحد اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي همدان اشتغال به خدمت داشته بنابراين سابقه خدمت شاکي از تاريخ 1360/12/15 لغايت 1362/7/27 قابل احتساب در سنوات خدمت دولتي است و مشتکي‎عنه مکلف است طبق ماده 151 قانون استخدام کشوري اين مدت را به سنوات خدمت دولتي شاکي اضافه نمايد. اما راجع به خواسته دوم شاکي نيز با عنايت به اينکه براساس گواهي مورخ 1370/9/18 پليس قضائي جمهوري اسلامي ايران مشاراليه معادل 72 واحد درسي در مقطع کارشناسي داخلي (رشته علوم قضائي) گذرانيده است و طي احکام صادره از سوي نيروي انتظامي و دادگستري جمهوري اسلامي ايران اين دوره معادل فوق ديپلم ارزيابي و در احکام کارگزيني وي نيز مدرک تحصيلي وي فوق ديپلم قيد گرديده و مدت متمادي حقوق و مزاياي وي بر مبناي مدرک تحصيلي فوق ديپلم پرداخت گرديده و اين امر حق مکتسب شاکي مي‎باشد، لذا اقدام بعدي طرف شکايت نسبت به حذف مدرک تحصيلي فوق ديپلم از حکم کارگزيني وي با تمسک به عدم پذيرش سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تنزل گروه وي از 10 به 9 وجه قانوني ندارد، لذا در اين خصوص با رد دفاعيات غيرموجه مشتکي‎عنه حکم به الزام اداره کل کارگزيني کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت
به اصلاح حکم کارگزيني و درج مجدد مدرک تحصيلي فوق ديپلم در حکم کارگزيني و اعطاي گروه 10 به شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. الف ـ2ـ شعبه 2 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1543 مورخ 1384/6/9 شعبه 8 ديوان به شرح دادنامه شماره 2083 مورخ 1384/10/28 ضمن رد اعتراض دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1284 موضوع شکايت اکبر خوش اندام ملاطي به طرفيت امور اداري قوه قضائيه به خواسته لحاظ نمودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم داخلي در پليس قضائي سابق به شرح دادنامه شماره 389 مورخ 1383/2/10 چنين رأي صادر نموده است،.... با توجه به لايحه جوابيه واصله واحدهاي گذرانده شده توسط شاکي به عنوان فوق ديپلم در مراجع ذيصلاح رسمي مورد تاييد قرار نگرفته و اصولاً شاکي مدرکي دال بر دارا بودن معادل فوق ديپلم يا مدرک فوق ديپلم ارائه نداده و گواهي پليس قضائي سابق مبني بر تاييد گذراندن واحدهاي درسي مدرک تحصيلي تلقي نمي‎شود و شاکي مي‎تواند بدواً از طريق مراجع ذيصلاح در مورد اخذ مدرک فوق ديپلم يا معادل اقدام سپس تقاضاي خود را مبني بر لحاظ نمودن مدرک تحصيلي عنوان نمايد. بنا به مراتب فوق شکايت شاکي موجه نبوده و اقدامات اداره امور اداري قوه قضائيه نيز طبق مقررات قانوني بوده و تضييع حقي مشهود نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.