عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18407
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/2/22
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/534 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/2/11

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 18 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/534 1387/2/11
تاريخ: 1386/11/28 شماره دادنامه: 1388 کلاسه پرونده: 86/534
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد رستمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 18 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2801 موضوع شکايت آقاي محمد رستمي به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغ‌التحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 813 مورخ 1385/5/11 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي مدرک کارشناسي مهندسي جنگلداري بوده و حسب رأي قطعي شماره 852 ـ 1376/5/29 صادره از همين شعبه، حکم به ورود شکايت وي در باب خواسته ارتقاء گروه و ارزش استخدامي همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس صادر گرديده و موفق به گذرانيدن دوره‎ها نيز گرديده و قانوناً بايد از حقوق و مزاياي معادل فوق ليسانس استفاده کند، عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به ارتقاء گروه استخدامي برابر فوق ليسانس و دريافت مطالبات حاصله صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1151 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 813 مورخ 1385/5/11 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1159 مورخ 1385/8/29 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب مدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 337 و 338 مورخ 1379/11/16 تشخيص ارزش تحصيلي دوره‎هاي آموزشي خاص به جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي کارکنان دولت از وظايف ويژه شوراي ارزشيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و تعيين ارزش تحصيلي هر دوره علي‌الاطلاق با آن شورا است و به علاوه حسب منطوق مواد 30 و 36 قانون استخدام کشوري تعيين و اعتبار ارزش شرايط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداري از گروه آن از حيث مدرک تحصيلي و پيشينه تجربي و ديگر عوامل مؤثر به سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور محول گرديده و سازمان مذکور نيز شرايط ارتقاء گروه و مقررات مربوط را تفصيلاً معين نموده است که در مانحن فيه در مورد ارزش تحصيلي شاکي هيچگونه ارزشيابي از طرف مراجع مارالذکر نگرديده است، عليهذا شاکي بدون تعيين ارزش تحصيلي از طرف شوراي ارزشيابي وزارت علوم و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي استحقاق استفاده از گروه بالاتر و ارتقاء به گروه بالاتر را ندارد و لذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و بدين وسيله دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش تشخيص مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح پيش گفته و نيز ماده 47 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2041 موضوع شـکايت همت‌اله دارائي‌تاريکلائي به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغ‌التحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 406 مورخ 1385/3/23 حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام نموده است. ج ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1131 موضوع شکايت رمضانعلي قرباني به طرفيت، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشورـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغ‌التحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات حاصله به شرح دادنامه شماره 815 مورخ1386/4/31 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي مدرک کارشناسي مهندسي بوده و حسب رأي شماره 861 ـ 1376/5/29 صادره از ديوان حکم به ورود شکايت وي در باب خواسته ارتقاء گروه و ارزش استخدامي همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس صادر گرديده و اينکه نامبرده موفق به گذراندن دوره‎ها گرديده و قانوناً بايد از مزاياي معادل کارشناسي ارشد استفاده کند، لذا توجهاً به مراتـب حکم به ورود شکايت مطروحه و استحقاق شاکي نسبت به ارتقاء گروه استخدامي برابر فوق‌ليسانس و دريافت مطالبات حاصله صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/943 موضوع شکايت علي پوردهقان به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع آبخيزداري کشور ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغ‌التحصيلي برابر فوق‌ليسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 637 مورخ 1386/4/12 حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه