عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18407
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/2/22
مصوبه‌‌ شماره ه‍/84/484 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/2/14

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/484 1387/2/14
تاريخ: 1386/11/7 شماره دادنامه: 1289 کلاسه پرونده: 84/484
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي نوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 18 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/867 موضوع شکايت آقايان ابرام اسکندري، مختار خسروي و علي نوري به طرفيت، سازمان آب منطقه‎اي فارس به خواسته، الزام خوانده به اجراي مصوبه شماره 84488/ت898 مورخ 1368/10/17 هيأت وزيران در خصوص پرداخت حداکثر 120 ساعت اضافه‌کاري به کارشناسان دفاتر حقوقي به شرح دادنامه شماره 1650 مورخ 1382/8/13 چنين رأي صادر نموده است،... با عنايت به مصوبه شماره 84488/ت898 ـ 1368/10/17 هيأت وزيران سقف اضافه‌کاري را براي کارشناسان دفاتر حقوقي افزايش داده و اين افزايش هيچگونه الزامي براي وزارتخانه در پرداخت حداکثر سقف تعيين شده ايجاد نمي‎نمايد و اصولاً اضافه‌کاري در قبال انجام کار و با نظر مساعد اداره متبوعه مي‎باشد و مستخدم با توجه به ميزان کار مستحق دريافت اضافه‌کاري مي‎گردد که بر مبناي حداکثر و حداقلي که تعيين‌شده پرداخت مي‎شود لذا با عنايت به مراتب ياد شده شکايت مطروحه را وارد تشخيص نداده حکم به رد آن صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 10 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1099 موضوع تقاضاي تجديدنظر علي نوري نسبت به دادنامه شماره 1650 مورخ 1382/9/6 شعبه 18 به شرح دادنامه شماره 552 مورخ 1383/6/18 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/2089 موضوع شکايت محمود پوراکابر به طرفيت، شرکت سهامي آب منطقه‎اي گيلان به خواسته، الزام خوانده به اجراي مصوبه شماره 84488 ـ ت898 هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره 1218 مورخ 1377/8/30 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي و لايحه دفاعيه سازمان مشتکي‎عنه مبني بر اينکه شرکت مصوبه مذکور را منطبق با شرايط درآمدي خود به مرحله اجراء در مي‎آورد و همچنين دفاع نموده که مصوبه مذکور بيانگر اين مطلب نيست که حتماً اين شرکت موظف باشد هر ماه 120 ساعت به عنوان اضافه‌کار منظور نمايد با ملاحظه متن مصوبه که هيچگونه قيد و شرطي در آن منظور نگرديده و با عنايت به دستور پرداخت اضافه‌کاري مربوطه از ناحيه معاونت حقوقي وزارت نيرو شکايت شاکي وارد تشخيص مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/1173 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت سهامي آب منطقه‎اي گيلان نسبت به دادنامه شماره 1218 مورخ 1377/8/30 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 52 مورخ 1378/2/12 دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه