عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه تعيين ارزش تحصيلي دوره‎هاي آموزشي خاص بر اساس ضوابط مربوط از حيث علمي و آثار مترتب بر آن از حيث استخدامي به ترتيب به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور (واحد امور استخدامي) مي‎باشد، بنابراين دادنامه 1572 مورخ 1381/12/13 شعبه ششم تجديدنظر در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، صحيح و موافق اصول تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‌الاتباع مي‎باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور