عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18405
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/2/19
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/361 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/1/19

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم تجديدنظر و اول بدوي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/361 1387/1/19
تاريخ: 1386/8/29 شماره دادنامه: 910 کلاسه پرونده: 86/361
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عسگر ايواني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم تجديدنظر و اول بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1883 موضوع شکايت آقاي عسگر ايواني به طرفيت، سازمان امور اداري و استخدامي کشور به خواسته، تطبيق وضعيت مدرک تحصيلي و ارتقاء گروه کارشناسي ارشد از تاريخ استحقاق سال 1369 به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 1381/8/20 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي عسگر ايواني فرزند غلام به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي کشور به خواسته تطبيق وضعيت مدرک تحصيلي و ارتقاء گروه (کارشناسي ارشد) از تاريخ استحقاق (1369) مشاراليه در دادخواست تقديمي خود مرقوم داشته، با 28 سال و 8 ماه سابقه خدمت رسمي در سازمان حفاظت محيط زيست فعلاً با مدرک تحصيلي ليسانس جنگل و مرتع با گذراندن 37 واحد درسي اضافي از آموزشکده محيط زيست کرج که به تاييد دفتر آموزش و ارزيابي و بورسها نيز رسيده خدمت مي‎نمايم و داراي وضعيت مشابهي با ديگر افرادي که موفق به دريافت درجه فوق ليسانس شده‎اند مي‎باشم. در نهايت مستدعي صدور حکم مبني بر ارتقاء گروه را گرديده که متقابلاً اداره خوانده ضمن اذعان به فارغ‌التحصيل مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان بودن مشاراليه، اعتراف به گذراندن واحدهاي درسي بيشتر از حد نصاب واحدهاي درسي لازم براي دوره کارشناسي نموده و در خاتمه لايحه چنين مرقوم فرموده، در هر حال با اينگونه افراد از لحاظ تعيين ارزش تحصيلي يا ارزش استخدامي در هيچ مورد همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس رفتار نشده است و در نهايت تقاضاي رد شکايت معنون را نموده است. بنابه مراتب معروضه و موارد مذکور و التفاتاً به اينکه تعداد واحدهاي سپري شده متجاوز از نصاب معين است و طرف خوانده نيز به آن اذعان دارد و از طرفي موضوع خواسته شاکي ارتقاء گروه استخدامي با در نظر گرفتن گذراندن واحدهاي معموله مي‎باشد، بناء عليهذا و اينکه منع قانوني نيز در دفاعيات طرف خوانده مشهود نگرديد، نتيجتاً حکم بـه ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1346 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 1606 مورخ 1381/8/20 شعبه دوم بدوي به شرح دادنامه شماره 1572 مورخ 1381/12/13 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض و تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به دادنامه‎هاي شماره 337 و 338 مورخ 1379/11/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد بنظر مي‎رسد. زيرا تشخيص ارزش تحصيلي دوره‎هاي آموزشي خاص به جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي کارکنان دولت از وظايف ويژه شوراي ارزشيابي وزارت علوم وتحقيقات و فناوري بوده و تعيين ارزش تحصيلي هر دوره علي‌الاطلاق با آن شورا است و از آنجا که دوره‎هاي آموزشي مورد نظر توسط شوراي ارزشيابي واحد ارزشيابي واجد ارزش تحصيلي تشخيص داده نشده و از طرف ديگر سازمان مذکور نيز هرگز دوره‎هاي مذکور را از حيث شرايط احراز مشاغل واجد ارزش اعلام نداشته است، بنا به مراتب شاکي نمي‎تواند به جهت طي دوره‎هاي آموزشي مزبور از هيچگونه امتياز استخدامي از جمله استفاده از مزاياي کارشناسي ارشد برخوردار گردد. بنا به ملاک مذکور در فوق هيأت عمومي ديوان دادنامه‎هاي شماره 821 مورخ 1378/6/16 صادره از شعبه نهم ديوان و شماره 61 مورخ 1378/1/23 صادره از شعبه چهاردهم ديوان را که در مقام تعارض با آراء ديگر در هيأت مذکوره مطرح بوده و شکايت شکات را مردود اعلام نموده بود، تاييد فرموده است. شعبه محترم بدوي در مقام صدور دادنامه تجديدنظر خواسته به دادنامه‎هاي مذکور و مطالب مندرجه در آنها توجه نفرموده است، بنا به مراتب دادنامه مذکور مخدوش است، ضمن اعلام ورود اعتراض حکم به نقض آن صادر مي‎گردد و چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکي از ناحيه سازمان تجديدنظرخواه بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا حکم به رد شکايتش صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/1008 موضوع شکايت خداداد عسگري به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي کشور بخواسته، تطبيق وضعيت مدرک تحصيلي و ارتقاء گروه به کارشناسي ارشد از تاريخ استحقاق 1369 به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 1378/1/28 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مندرجات دادخواست شاکي و ضمائم آن و جوابيه مشتکي‎عنه توجهاً به احکام صادره قبلي از ديوان و تصميم مورخ 1371/2/23 کميته اجرائي نظام هماهنگ و طرح طبقه‌بندي مشاغل سازمان جنگلها و مراتع کشور مبني بر اينکه از نظر استخدامي با فارغ‌التحصيلان سالهاي 1343 تا 1356 مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس رفتار شود لذا شکايت مطروحه وارد تشخيص وحکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.