عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه، پرداخت مزاياي مندرج در شقوق چهارگانه مقرر در آن ماده بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط کار مقيد و مشروط به انجام کار با اشعه به طور مستمر است. نظر به اينکه حسب لوايح جوابيه و ساير محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر در بخش معاونت بازرس فني ايمني و آتش‌نشاني مؤسسه متبوع شاکيان کار مستمر با اشعه که اجرايي مي‎باشد جزء وظايف اين امور تلقي‌نشده و شاکيان ارتباط کاري مستمر با اشعه در مراکز پرتونگاري صنعتي و وسايل و تجهيزات پرتونگاري نداشته‎اند و شرايط لازم براي برخورداري از مزاياي مورد ادعا محقق نگرديده است، بنابراين دادنامه شماره 261 مورخ 1382/3/11 شعبه پانزدهم بدوي ديوان مبني بر رد شکايت شاکي در اين زمينه که مورد تاييد شعبه دوازدهم تجديدنظر نيز قرار گرفته و قطعيت يافته است در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد


روابــــط صریـــــــــح