عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18320
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/10/27
مصوبه‌‌ شماره ه‍/84/525 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/9/20

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوي و 12 تجديدنظر

شماره هـ/84/525 1386/9/20
تاريخ: 1386/7/29 شماره دادنامه: 540 کلاسه پرونده: 84/525
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مصطفي مشفقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوي و 12 تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1206 موضوع شکايت مصطفي مشفقي به طرفيت، وزارت نفت به خواسته، پرداخت معوقه فوق‎العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 261 مورخ 1382/3/11 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه شکايت شاکي به طرفيت مشتکي‌عنه داير به مطالبه معوقه فوق‎العاده کار با اشعه اين است که بر اساس شرح وظايف وي که رئيس اسبق بازرسي فني وزارت نفت بوده طي نامه شماره 5725/16 مورخ 1377/5/11 به عنوان پرتوکار گروه (الف) شناخته شده، ليکن فوق‎العاده کار با اشعه دريافت نداشته و تقاضاي رسيدگي کرده است. مشتکي‎عنه در پاسخ ارسالي مورخ 1381/10/2 اعلام داشته، اين اداره کل از نظر مقررات تابع دستورالعملها و مقررات ابلاغ شده از سوي اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت بوده و هر اقدامي صرفاً در اين چهارچوب ميسر است و اداره مزبور در ضوابط اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه کارکناني را که وظايف انساني آنان ايجاب نمايد، بطور مرتب و مستمر با اشعه سر و کار داشته باشند، مشمول دريافت فوق‎العاده مربوطه براساس کارآيي و ايام کارکرد ماهانه اعلام نموده و اصولاً با توجه به تدوين وظايف اين اداره کل در بخش معاونت بازرس فني ايمني و آتش نشاني، کار مستمر با اشعه که اجرايي مي‎باشد جزء وظايف اين امور تلقي نمي‎گردد و شاکي هيچگونه ارتباط کار مستمر با اشعه در مراکز پرتو نگاري صنعتي و وسايل و تجهيزات پرتونگاري نداشته و مشمول شناخته نشده و حقي از ايشان ضايع نگرديده است بنابمراتب اين شعبه با بررسي برگهاي پرونده و مستندات تقديمي شاکي نظر به اينکه طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 مجلس شوراي اسلامي به افرادي که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزايايي تعلق مي‎گيرد و چه در قانون و چه در آيين‎نامه اجرايي آن استمرار کار با اشعه شرط لازم بوده و خاصه آنکه به موجب بند 2 ماده 19 آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور مصوب 1369/2/2 هيأت وزيران تشخيص نهايي سوابق کار با اشعه بـه تاييد واحد قانوني مي‎باشد و با توجه به اينکه سوابق کار با اشعه شاکي در اداره متبوع با واحد قانوني تعريف شده در قانون تاييد نگرديده و شاکي نيز مدارکي که ثابت کند بطور مستمر با اشعه کار مي‎کرده ارائه نداده بنا به مراتب شکايت شاکي غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 12 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/201 موضوع شکايت مصطفي مشفقي به طرفيت، وزارت کشور، به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 261 مورخ 1382/3/11 شعبه 15 به شرح دادنامه شماره 587 مورخ 1384/4/27 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنـظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3086 موضوع شکايت آقاي هادي کبيريان به طرفيت، اداره امور نظارت بر صادرات مواد نفتي وزارت نفت به خواسته، الزام به پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 1383/12/18 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي هادي کبيريان به طرفيت، اداره امور نظارت بر صادرات مواد نفتي مبني بر الزام پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه با عنايت به تصريح ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه و همچنين نامه شماره 272/نص‎ب‎‎/23/03 اداره کل امور نظارت بر صادرات مواد نفتي و نامه شماره پش/224/10/109 مورخ 1379/7/12 بازرس فني سازمان که کار شاکي با اشعه را تاييد نموده است، حکم به ورود شکايت شاکي در حدود روزهائي که کار وي با اشعه بوده صادر و اعلام مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.