عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18295
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/27
مصوبه‌‌ شماره ه‍/85/168 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/9/10

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/168 1386/9/10
تاريخ: 1386/7/22 شماره دادنامه: 525 كلاسه پرونده: 85/168
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حيدر لطفي فروشاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1780 موضوع شکايت آقاي حيدر لطفي فروشاني به طرفيت، مدير آموزش و پرورش منطقه يک به خواسته، دريافت مابه‌التفاوت شغل و دريافت حق‌التدريس اضافي انجام شده به شرح دادنامه شماره 2453 مورخ 1383/10/12 چنين رأي صادره نموده است، با التفات به اينکه با اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370 قوانين و مقررات مغاير ملغي گرديده اعمال و اجراي ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته مصوب 1368 با تصويب و اجراي قانون مؤخر منتفي بوده لهذا تخلفي از قوانين و مقررات در اقدام اداره طرف شکايت ملحوظ نبوده رأي به رد شکايت صادر مي‎شود. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/182 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدحسين توانگر نسبت به دادنامه شماره 2323 مورخ 1383/9/28 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1395 مورخ 1384/7/17 چنين رأي صادره نموده است، تجديدنظرخواه از معلماني است که در اجراي قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همکاري به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگي به امر تدريس اشتغال ورزيده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوق‎العاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره يک آن ماده واحده ساعات تدريس و کار موظف مشمولين نيز 18 ساعت در هفته تعيين‌شده که مطابق احکام کارگزيني مورخ 1370/9/11 و 1371/1/23 فوق‎العاده شغل وي ابتدا 147000 ريال تعيين و سپس به 104400 ريال تقليل يافته و ساعـت کار وي نيز حسب اعلام نماينده اعـزامي 18 ساعت تعيـين‌نشده و بابـت ساعات اضافه کار وجهي پرداخت نگرديده لذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي صادره حکم به ورود شکايت شاکي و پرداخت فوق‎العاده وي به ميزان سه برابر (مابه‌التفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختي) و پرداخت اضافه کار ساعات تدريس بيش از 18 ساعت در حق وي صادر مي‎گردد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.