عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18285
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/15
مصوبه‌‌ شماره ه‍/83/340-333 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/8/26

رويه قضايي-ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 1382/7/18

شماره هـ/83/340ـ333 1386/8/26
تاريخ: 1386/7/8 شماره دادنامه: 504 ـ 505 كلاسه پرونده: 83/333ـ340
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محسن فدايي عراقي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 1382/7/18.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوبه 1375/2/12 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور به هنگام پذيرش دستيار تخصصي سهميه‎هاي جداگانه‎اي براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد. دستياران استفاده‌کننده از سهميه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تاکنون هر سال معادل 10% از سهميه هر رشته به طور جداگانه براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکايت سهميه مذکور از 10% به 25% افزايش داده شده و تعهدات قانوني فوق را به 3 برابر مدت تحصيل افزايش داده است. اين اقدامات مغاير با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 1382/7/18 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه‎هاي شماره 58662/ح/ن مورخ 1384/3/21 و 54654/ح/ن مورخ 1384/3/18 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس نيازسنجي در سطح کشور و جهت تامين احتياجات درماني و بهداشتي مناطق نيازمند، ميزان سهميه نيروهاي متقاضي آموزش تخصصي تعيين مي‎گردد و در راستاي آن هدف، تحقق عدالت و تامين سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار مي‎گيرد. 2ـ ايجاد سهميه خاص و امکانات تحصيل رايگان در مقاطع تخصص پزشکي و همچنين الزام به اخذ تعهد دستياري از متقاضيان سهميه‎هاي مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پيش گفت صورت مي‎گيرد. شوراي آموزش پزشکي و تخصص کشور با اختيارات حاصله از ماده يک قانون تشکيل شوراي مزبور مصوب1352با بررسي و تعيين احتياجات آموزش پزشکي و نيروي انساني لازم در رشته‎هاي پزشکي و علوم وابسته و تخصصهاي پزشکي ضوابط جاري را با ايجاد سهميه‎هاي خاص موردنظر به منظور افزايش بازدهي و تربيت بهينه نيروهاي مورد نياز بخش بهداشتي درماني کشور مصوب نموده است. 3ـ در ماده 6 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي « برنامه‎ريزي به منظور توزيع مناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امکانات کشور با تاکيد بر اولويت برنامه‎هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند» جزء وظايف اين وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظايف ذاتي و محوله مندرج در قوانين موضوعه به جهت توسعه و تعميم آموزش پزشکي و اعمال وظايف سياستگذاري، برنامه‎ريزي، هدايت و نظارت بر ارزشيابي سطح کمي و کيفي آموزش پزشکي و به منظور انصاف در اعمال توزيع امکانات پزشکي در ارائه خدمات به اقـشار مختلف جامعه، تصميمات عـديده‎اي از طرف اين وزارتخانه اخذ گرديده است کـه مراتب مورد اشـاره نيز در چهارچوب آن گنجانده مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.