عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18271
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/08/29
مصوبه‌‌ شماره ه‍/84/524 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1386/8/10

رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/84/524 1386/8/10
تاريخ: 1386/5/7 شماره دادنامه: 332، 333، 334
كلاسه پرونده: 84/523، 524 ـ 85/28
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانمها 1ـ مژگان نويد 2ـ مرواريد صيدي 3ـ مرضيه عليخاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکايت خانم مژگان نويد، خانم مرواريد صيدي و خانم مرضيه عليخاني به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته، اعتراض به تغيير نوع استخدام از رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه‎هاي شماره 2187 ـ 1382/11/27 و 3449ـ1383/11/27 و 2186ـ1382/11/27 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوري که وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌کننده را در دوران آزمايشي مجاز دانسته که بدون هيچگونه تعهدي حکم برکناري مستخدم را صادر نمايد، بناء عليهذا تبديل نوع استخدام شاکي از رسمي آزمايشي به پيماني در دوره آزمايشي بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکايت مطروحه غير وارد تشخيص گرديد و محکوم به رد است. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/940 موضوع شکايت خانم زهرا ملک‌پوردهکردي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته، اعتراض به تبديل وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه شماره 2815 مورخ 1382/12/25 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه نامبرده با مجوز رسمي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور براي استخدام رسمي پذيرش و مشغول به کار گرديده است و مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران هم عطف بماسبق نمي‎شود و در قانون تعديل نيروي انساني مصوب1366 فقط تبديل وضعيت مستخدم پيماني پيش‎بيني شده است، بنابراين اعتراض موجه مي‎باشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و تبديل وضعيت به استخدام پيماني ابطال مي‎گردد. هيأت عمومـي ديوان ‎عـدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.